Burs Olanakları

Ulusoy Un Burs Yönetmeliği


Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, eğitim alanında genç nesillere destek olabilmek ve ülkemizin nitelikli insan gücünü artırabilmek için burs olanakları sunuyoruz.

ULUSOY UN BURS YÖNETMELİĞİ

1 - AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Ulusoy Un San. AŞ’nin başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme ve tahsis, esaslarını düzenlemektedir.

2 - KAPSAM

Üniversitelerde fakülte, yüksekokul, düzeyinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

3 - SORUMLULAR

Bu yönetmeliğin uygulanmasından İcra Kurulu, insan kaynakları departmanı ve burs komitesi sorumludur.

4 - TANIMLAR

Yönetmelikte kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Şirket: Ulusoy Un San. A.Ş

İcra Kurulu: Ulusoy Un İcra Kurulu

Yönetim Kurulu: Ulusoy Un Yönetim Kurulu

Bursiyer: Burs alan öğrenci

Öğretim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü ilk ve orta dereceli okullar ile yükseköğretim kurumlarını,

Öğrenci: İlk ve orta dereceli okullar ile yükseköğretimde okuyanları,

Burs: Bu yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

Burs Tahsis Kontenjanı: Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek burs verilecek öğrenci sayısını,

İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

Başarı (Yeterlik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, yükseköğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,

Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dahil, yaz okulu hariç öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,

Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süre

Burs Komisyonu: Burs başvurularının değerlendirilerek nihai karar için şirket Yönetim Kurulunun önerilmesi maksadıyla Yönetim Kurulu tarafından her eğitim ve öğretim yılının başlamasından önce yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeniden oluşturulan komisyonu, ifade eder.

5 - BURS TAHSİS KRİTERLERİ

5.1 Burs Türleri

5.1.1 Kamuya Açık Burs: Ulusoy Un ’un kamuya açık burs fonu, sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Kamuya açık burs fonunda bölüm kıstası bulunmamaktadır.

Üniversite Bursu Tahsisinde:

• Ailede en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirini maaş, ikramiye ve prim dâhil (mesai hariç) gelirini belirttiği belge veya başvuru formundaki yazılı beyan,

• Yeni kazananlar için LYS Türkiye sıralaması, sınavsız giren adayların ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır.

• Aynı aileden iki kişiye burs verilmez,

• Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

• Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla 3 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Başvurular için referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri de alınıp, Ulusoy Un Yönetim Kurulu onayına sunulur.

• Bursiyer kontenjanı, yönetim kurulunun açıkladığı bütçeye göre bir önceki yıldan devreden öğrenci sayısı da temel alınarak oluşturulmaktadır.

• Üretim tesislerimizin olduğu şehir üniversitelerin de, Gıda Mühendisliği, Tarım Ekonomisi vb. bölümlerde en yüksek not ortalamasına sahip ilk 3 öğrenciye 2 kat oranından burs verilebilir.

• İki senelik meslek yüksekokulundan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS), 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de Ulusoy Un bursundan yararlanabilirler.İki senelik meslek yüksekokulundan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS), 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de Ulusoy Un bursundan yararlanabilirler.

• Meslek yüksekokulu bursları sadece grup içi çalışanların 1. Derece yakınlarına verilmektedir. Dışarıdan meslek yüksekokulu başvuruları değerlendirilmeyecektir.

5.1.2 Velisi Ulusoy Un Çalışanı Olan Kişilere Verilen Burs: Ulusoy çalışanlarının çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine tahsis edilen bursları kapsar. (Derece yakın; anne-baba-kardeş) Grup içi burs tahsisinde talepte bulunan tüm çalışanların 1. derece yakınlarına burs yardımında bulunulur. Durumun istisnası durumlarda kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

5.2 Adaylık ve Başvuru Şartları

5.2.1 Burs Önceliği Olanlar

• Şehit ve Gazi Çocukları

• %40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilen öğrenciler

• Anne ve baba vefat etmiş olanlar

• Anne ve baba iş görmez raporu bulunanlar

5.2.2 Maddi İmkânları Yetersiz Olmak

Şirket bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin reel varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır. Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği şirket tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği takdirde burs şirket tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemelerin şirket tarafından geri ödenmesi talep edilebilir. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen burslu, bursunun kesilmesini ister.

5.2.3 Başarılı Olmak

5.2.3.1 Lisans Bursları

Burslar hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddi imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir:

Ara sınıf öğrencileri için burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50/4.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 65 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

5.3 Burs Tahsis Süresi

Burs Komisyonunun Oluşturulması

Her takvim yılının ilk yönetim kurulu toplantısında, başvuruların kabulü ve değerlendirilmesi ve burs tahsisi cetvelinin nihai karar için Yönetim Kurulu önerilmesi görevini yapacak bir Burs Komisyonu oluşturarak çalışma şeklini belirler. Özel bir atama yapılmadığı sürece İnsan Kaynakları birimi ve İcra Kurulu komisyon üyeleridir.

5.4 Bursun Devamı İçin Aranan Şartlar

• Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için not ortalamalarının 4 üzerinden 2,5’ten az olmaması gerekmektedir.

• Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.

• Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yılsonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir.

• Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu takdirde burs hakkını tamamen kaybeder.

• Bursun dondurulması şartları şu şekilde olur; Öğrencinin notunun 2,5 altına düşmesi durumunda, takip eden ilk dönem bursu devam eder. Eğer dönem sonunda, dönem not ortalaması 2,5 olursa bursu kesilmez. Eğer ortalaması tutmaz ise Ocak ayı ödemesi yapılır, şubat ve sonraki aylar ödenmez. Bundan sonraki her dönemde 2,5 not ortalamasını tutturma zorunluluğu devam eder.

• Burslar öngörülen eğitim yılı süresince verilir. Okulun uzaması durumunda burs verilmez. Not ortalaması 2,5 olsa bile burs verilmez.

• Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Ulusoy Un Burs Komitesi’ne verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği, maillerin takip edilmesi büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.

• Öğrenci bir dersten kaldıysa, kaldığı dersi Yaz Okulu’nda aldığında Yaz Okulu’nda aldığı not sayılır. Bu durum sadece kaldığı ders için geçerlidir.

5.5 Bursun Ödeme Talimatları

Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 Ay) ödeme gerçekleşir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

5.6 Bursun İptali

Bursiyerlerden,

• Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Ulusoy Un burs sorumlularına getirmeyen,

• Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştiren,

• Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olan,

• Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen,

• Her ne sebeple olursa olsun Ulusoy Un Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir. İstisnai durumlarda bursun devamı ya da kesilmesine Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi karar verir. Bu Komite’nin kararları kesindir. Burs Komitesi, konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Yönetim kurulu başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi’nce haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Ulusoy Un geri ödenmesi sağlanır.

5.7 Bursiyerin Yükümlülükleri

• Bursiyer, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek sorumluluğundadır.

• Ulusoy Un Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, lisans bursiyeri, Ulusoy Un Şirketleri’nin birinde eğitimi süresince 1 kereye mahsus 1 ay süreyle asgari ücret karşılığında staj yapmakla yükümlüdür.

• Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Ulusoy Un Burs Komitesi’ne bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.

*Yönetmeliğin revizyon hakkı saklıdır. Burs komitesi (Yönetim kuruluna açıklamaları ile sunmak şartı ile) özel bir durum var ise yönetmelik harici bir karar alabilir. Burs başvuruları her yıl  1-31 Ağustos tarihleri arasında alınır.

5.8 Gerekli Evrak Listesi

5.8.1 Burs Almaya Devam Eden Öğrenci İçin İstenen Evraklar

• Öğrenci Belgesi,

• Transkript veya Karne (Başarı durumunu gösterir belge)

• Aile Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu, Maaş Yazısı, Çiftçilik Belgesi vs.)

5.8.2 Yeni Başvuranlar İçin İstenen Evraklar

1 Fotoğraf

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Başvuru Formunun dolu hali

• Öğrenci Belgesi

Transkript (Üniversite Ara Sınıf Öğrencileri için)

•  ÖSYM Sonuç Belgesi Sureti (Üniversiteye İlk Kayıt Yaptıranlar İçin)

Aile Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu, Maaş Yazısı, Çiftçilik Belgesi vs.)

5.9 Referans Döküman

Burs Başvuru Formu